Udział Pracowni Kruszyw i Betonów w badaniach biegłości: betonowa kostka brukowa, mieszanka betonowa, beton

W celu potwierdzenia umiejętności i kompetencji personelu Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w wykonywaniu badań laboratoryjnych nasi pracownicy kolejny raz wzięli udział w badaniach biegłości – badaniach porównawczych.

XX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

Na przełomie września i października 2021 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wzorcowanie, kalibracja, legalizacja urządzeń pomiarowych użytkowanych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

Zgodnie z wewnątrzzakładowym harmonogramem sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń wykorzystywanych do badań laboratoryjnych w sierpniu i wrześniu bieżącego roku przeprowadzono szereg działań potwierdzających sprawność użytkowanego w ZLD w Koszalinie zaplecza pomiarowego. 

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa

Pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wymiany doświadczeń i monitorowania najnowszych zmian dotyczących wymagań stawianych kruszywom stosowanym w budownictwie drogowym, wzięli udział w Krakowie w I Konferencji Drogowo- Kruszywowej. 

Zakup planografu ciągnionego PJ01.3321 do pomiaru równości nawierzchni w przekroju podłużnym zgodnie z normą BN-68/8931-04

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w lipcu 2021 roku wzbogaciło się o nowe urządzenie do kontroli równości podłużnej na zrealizowanych inwestycjach drogowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

Kampania pomiarowa FWD 2020/2021 na drogach Województwa Zachodniopomorskiego

Informujemy Państwa, że dobiega końca trwająca kampania pomiarów ugięć dynamicznych nawierzchni na drogach Województwa Zachodniopomorskiego realizowana na zlecenie Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZZDW w Koszalinie. 

Badania porównawcze urządzeń do diagnostyki nawierzchni 2021

Informujemy Państwa, że wzorem lat ubiegłych, nasza jednostka wzięła udział w pomiarach porównawczych profilografów laserowych RSP oraz zestawów SRT-3 służących do oceny właściwości przeciwpoślizgowych. 

Szkolenia kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Tradycyjnie zimowe miesiące, kiedy intensywność prac drogowych istotnie się zmniejsza, są doskonałą okazją do uczestnictwa w organizowanych kursach, wykładach i szkoleniach pozwalających na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach, niezbędnych pracownikom do poprawnego i zgodnego z przepisami prowadzenia działalności zakładu. 

Wspomnienie współtwórcy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie Pana mgr inż. Marka Pysza

Z głębokim żalem zawiadamiamy Państwa, że w lutym 2021 roku zmarł Pan mgr inż. Marek Pysz, który swoją postawą i staraniami przyczynił się do utworzenia naszej jednostki – Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.

Zakupy inwestycyjne: otwornica diamentowa wraz z agregatem prądotwórczym przystosowana do pobierania prób w miejscach trudnodostępnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów nasz zakład doposażył się w nowe urządzenia umożliwiające odwiert i pobranie próbek rdzeniowych MMA/BETON z miejsc nietypowych i trudnodostępnych dla standardowych mechanicznych wiertnic laboratoryjnych.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2020 roku

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych w mijającym 2020 roku spowodowanych lockdownem i ograniczeniem działalności wielu branż oraz wstrzymaniem ze względu na niepewną sytuację finansową niektórych inwestycji infrastrukturalnych, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ocenia miniony czas za intensywnie przepracowany i bogaty w nowe wyzwania i doświadczenia. 

Wzorcowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych naszym kontrahentom usług, maszyny i urządzenia używane podczas badań laboratoryjnych w ZLD w Koszalinie poddawane są cyklicznej kalibracji, wzorcowaniu lub sprawdzeniu działania zgodnie z procedurami producentów.

Ocena okresowa pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w listopadzie 2020 roku w wyniku przeprowadzonej po raz kolejny w naszej jednostce okresowej oceny pracowników, wszyscy członkowie kadry ZLD w Koszalinie uzyskali wynik pozytywny.

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie 2020/2021

W dniu 13 listopada 2020 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 15 listopada 2020 roku do 15 kwietnia 2021 roku.

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ZLD w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że dzięki staraniom Konrada Jachimowskiego Dyrektora Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie i przy wsparciu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Sobieraja oraz Pani Agnieszki Ulass Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ w dniu 6 listopada 2020 roku zawarte zostało Porozumienie nr WIiT-III/01-ZLD/2020, na podstawie którego Województwo udzieliło naszej jednostce dotacji celowej w wysokości 209.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. 

Wyjazd techniczny na realizowane budowy dróg wojewódzkich – omówienie technologii i wizja lokalna w terenie

W dniu 30 września 2020 roku na zaproszenie kolegów z ZZDW w Koszalinie, kadra ZLD w Koszalinie wzięła udział w wyjeździe technicznym w celu zapoznania się z postępem prac drogowych na realizowanych inwestycjach.

Pomiary porównawcze urządzeń do diagnostyki nawierzchni – badania międzylaboratoryjne zestawów pomiarowych SRT-3

Informujemy Państwa, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, w dniu 22 maja 2020 roku przeprowadziło pomiary współczynnika tarcia nawierzchni na odcinku referencyjnym wyznaczonym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w ramach Programu Zapewnienia Jakości realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pomiary porównawcze urządzeń do diagnostyki nawierzchni – badania międzylaboratoryjne profilografów laserowych RSP

Informujemy Państwa, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, w dniu 22 maja 2020 roku przeprowadziło pomiary równości podłużnej na odcinku referencyjnym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW629 ul. Słowackiego w Radzyminie w ramach Programu Zapewnienia Jakości realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Udział kadry ZLD w Koszalinie w Forum „Beton w drogownictwie”

Miło nam Państwa poinformować, że kadra ZLD w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów uczestniczyła w odbywającym się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Ostródzie  II Forum „Beton w drogownictwie”. 

Wzorcowanie maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych Państwu usług laboratoryjnych, przeprowadziliśmy w ostatnim czasie w naszym zakładzie szereg czynności potwierdzających, że nasze urządzenia i maszyny używane w trakcie badań  funkcjonują prawidłowo i wskazują rzeczywiste wartości mierzone. 

Szkolenie „Ewidencja i sprawozdawczość w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań w Bazie Danych o Odpadach również nasza jednostka podjęła działania zmierzające do funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2019 roku

Miniony rok 2019 w działalności Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie upłynął pod znakiem intensywnych działań i pracy ukierunkowanej na podniesienie jakości świadczonych usług poprzez modernizację posiadanego parku maszyn i urządzeń oraz udział w szeregu badań biegłości/międzylaboratoryjnych potwierdzających kompetencje i umiejętności personelu w obszarze świadczonych usług.

Narada podsumowująca mijający 2019 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 19 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2019 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w kolejnym roku działalności. 

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową Warszawa 4-5 grudnia 2019

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w dniach 4-5 grudnia uczestniczyli w Warszawie w zorganizowanym przez Polski Kongres Drogowy i Infrastructure Asset Management Academy Kongresie Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie 2019/2020

Wzorem lat ubiegłych w dniu 14 listopada 2019 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 15 listopada 2019 roku do 15 kwietnia 2020 roku.

Udział kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w kursie medycznym „Pierwsza pomoc”

W dniu 7 listopada 2019 roku kadra naszej jednostki wzięła udział w zorganizowanym przez firmę SYMULMED Jarosław Kalenik kursie medycznym „Pierwsza pomoc”.

Plany inwestycyjne Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na rok 2020

Miło nam Państwa poinformować, że na wniosek Dyrektora ZLD w Koszalinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, decyzją Nr 1/2019/WIiT, zastosował względem naszego laboratorium ulgę w spłacie niepodatkowej należności o charakterze publicznoprawnym, w postaci umorzenia płatności nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018, w kwocie 209 501,720 zł.

Kampania pomiarowa dla Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

W miesiącu październiku 2019 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w ramach przeprowadzanej kampanii diagnostycznej dla ZZDW w Koszalinie wykona pomiary ugięć dynamicznych i właściwości przeciwpoślizgowych na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

XIX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 26-27 września 2019 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznych i Pracowni Kruszyw i Betonów wzięli udział w zorganizowanym w Szczecinku XIX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wzorcowanie urządzeń w ramach wewnątrzzakładowego kalendarza sprawdzenia sprzętu ZLD w Koszalinie

Kolejny raz urządzenia pomiarowe stosowane podczas wykonywania badań przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe  w Koszalinie poddane zostały przeprowadzanemu cyklicznie wzorcowaniu, kalibracji lub legalizacji, które miały miejsce w miesiącach sierpień, wrzesień, październik.

Wycieczka szkoleniowo-techniczna Czechy/Słowacja wrzesień 2019

W dniach 9-14.09.2019r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wraz z członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Koszalinie wzięli udział w zagranicznym wyjeździe szkoleniowo-technicznym.

Przegląd, serwis i kalibracja ugięciomierza dynamicznego FWD

Informujemy Państwa, że w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, użytkowany przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe ugięciomierz FWD nr 8012-25 do określania nośności nawierzchni, w dniach 02-04 września 2019 roku wziął udział w przeglądzie serwisowym i kalibracji.

Badania porównawcze zestawów SRT-3

W trosce o jak najwyższą jakość świadczonych Państwu usług, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie po raz kolejny wzięło udział w corocznych badaniach biegłości w zakresie pomiarów właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. 

Kampania pomiarowa ugięciomierzem dynamicznym FWD V.2019 rok

Miło nam Państwa poinformować, że w maju bieżącego roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie przeprowadziło kampanię pomiarową ugięciomierzem dynamicznym FWD na dwóch odcinkach dróg krajowych i drodze ekspresowej. 

Wycieczka techniczna SIiTK na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada – Polska Kielce 2019 i wizyta w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniach 13-17 maja 2019 roku, przedstawiciele naszej jednostki – Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, mieli przyjemność brać udział w wyjeździe szkoleniowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Koszalinie na Targi w Kielcach i do Mazowieckiego Zarządu Dróg. 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów – ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów stosowanych w drogownictwie oraz betonu towarowego

W dniu 25.04.2019r. przedstawiciel Pracowni Kruszyw i Betonów Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wziął udział w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.

Szkolenie pracowników ZLD w Koszalinie w celu uzyskania uprawnień do kierowania ruchem drogowym oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg i wykonawcom robót prowadzących prace w pasie drogowym

W dniu 05.04.2019r. pracownicy ZLD w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów, wykonujący w ramach obowiązków służbowych pomiary i badania laboratoryjne w pasie drogi, wzięli udział w szkoleniu dającym upoważnienie do ręcznego kierowania ruchem drogowym. 

Warsztaty na temat Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni Zegrze 2019

W dniach 02-03 kwietnia 2019 roku kadra Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięła udział w zorganizowanych w Zegrzu pod Warszawą warsztatach poświęconych dyskusji nad stworzonym dokumentem Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni (WDSN). 

Udział w szkoleniu: Technologie utrzymania i remontów nawierzchni dróg

W ramach samodoskonalenia zawodowego pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w dniach 26-27 marca 2019 roku wzięli udział we Wrocławiu w szkoleniu z technologii utrzymania i remontów nawierzchni dróg. 

Seminarium na temat praktycznych zastosowań asfaltów WMA i korzyści z tego płynące oraz asfaltów HiMA do trwałych nawierzchni nowej generacji

Miło nam Państwa poinformować, że kadra ZLD w Koszalinie w dniu 26 marca 2019 w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Koszalinie. 

Świadectwo sprawdzenia planografu ciągnionego do pomiaru równość podłużnej nawierzchni asfaltowej

Informujemy Państwa, że w toku przygotowań do badań laboratoryjnych w roku 2019, nasz zakład dokonał sprawdzenia sprawności i spełnienia wymagań normy BN-68/8931-04 będącego na wyposażeniu ZLD w Koszalinie planografu typu P3 nr 2315.

Porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, a ZLD w Koszalinie w zakresie diagnostyki i sprawdzenia jakości robót na drogach przebudowywanych i rozbudowywanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Maklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

W dniu 11.03.2019 roku w Koszalinie nasza jednostka zawarła porozumienie z ZZDW w Koszalinie na mocy którego będziemy kontrolować jakość wykonanych robót drogowych na drogach wojewódzkich nr 122 i nr 115 na zadaniach: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo”, „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 – etap II”, „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez miejscowość Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115”. 

Służba przygotowawcza i egzamin końcowy dla pracownika samorządowego podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

Informujemy Państwa, że nasz kolega Pan Radomir Pryjomski zatrudniony w Pracowni Kruszyw i Betonów na stanowisku laborant zakończył trwający miesiąc okres służby przygotowawczej i w dniu 08.03.2019r. przystąpił do egzaminu dla pracowników samorządowych podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. 

Porozumienie między ZZDW w Koszalinie – Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2019 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 18.02.2019 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2019 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe pracowników Pracowni Kruszyw i Betonów ZLD w Koszalinie

W dniach 25-28 luty 2019 roku kadra naszej jednostki wzięła udział w kursie: „Laborant w laboratorium betonu i kruszyw” zorganizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy. 

Udział w szkoleniu: Mieszanki mineralno – asfaltowe i nawierzchnie asfaltowe – aktualne przepisy krajowe: WT-2:2014 część I, WT-2:2016 część II

Po raz kolejny pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie mieli okazję wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez jedno z prężniej działającym na rynku krajowym laboratorium Pana Wojciecha Bogackiego, aktywnie uczestniczące w procesach realizacji wielu kontraktów budowy dróg krajowych i autostrad w zakresie oceny jakości wykonanych prac. 

Spotkanie z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

W dniu 24 stycznia 2019 roku pracownicy naszego zakładu: Dyrektor Konrad Jachimowski i Zastępca Dyrektora Wiesław Hołub, uczestniczyli w Gdańsku w rozmowach z przedstawicielami Katedry Inżynierii Drogowej dr inż. Bohdanem Dołżyckim i dr inż. Piotrem Jaskułą na temat podjęcia ewentualnej współpracy w zakresie wykonywania badań diagnostycznych nawierzchni dróg i opracowania w oparciu o otrzymane wyniki technologii napraw i remontów. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

W dniu 21 stycznia 2019 roku przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, w Konsultacjach społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2013: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2018 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych. 

Narada podsumowująca mijający 2018 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 20 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2018 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w przyszłości. 

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie 2018/2019

Wzorem lat ubiegłych w dniu 14 listopada 2018 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 15 listopada 2018 roku do 15 kwietnia 2019 roku. 

Udział w kursach zorganizowanych przez Centrum Szkolenia Kadr Oddziału SIiTK RP w Koszalinie

W dniach 18-19 października 2018 roku w miejscowości Sianożęty, kadra ZLD w Koszalinie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia wzięła udział w szkoleniach zorganizowanych przez SIiTK RP Oddział Koszalin. 

XVIII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 20-21 września 2018 roku w Wałczu, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie XVIII Forum Drogownictwa, którego tematem przewodnim były „Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i materiały dla rozwoju i utrzymania sieci drogowej”.

Warsztaty 11th Exchange of Experience ZEB and Maintenance Management

Miło nam Państwa poinformować, że przedstawiciele naszego zakładu wzięli udział warsztatach odbywających się w dniach 17-19 września 2018 roku, zorganizowanych przez firmę HELLER Ingenieurgesellschaft mbH w Darmstadt w Niemczech, których celem było rozważanie kształtu świadomej i celowej rozbudowy, utrzymania i eksploatacji sieci dróg wpływających na gospodarkę i jakość życia obywateli.

Umowa na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa BHP: zakup środków ochrony indywidualnej, mat podłogowych, obudów dźwiękoizolacyjnych, oznakowanie pojazdów”

Po długotrwałych staraniach Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę ma dofinansowanie projektu mającego na celu utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Porozumienie z ZZDW w Koszalinie dotyczące wykonywania badań profilografem laserowym, ugięciomierzem dynamicznym i reflektometrem na sieci dróg wojewódzkich

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło z jednostką ściśle z nami współpracującą - ZZDW w Koszalinie, kolejne Porozumienie obejmujące tym razem warunki wykonywania badań urządzeniami RSP, FWD i reflektometrem.

Szkolenie okresowe BHP pracowników ZLD w Koszalinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w dniach 11-12 czerwca 2018 roku wzięli udział w szkoleniu którego zadaniem było odświeżenie wiedzy w zakresie postępowania w razie wypadku, udzielania pierwszej pomocy, umiejętności odpowiedniego wykonywania powierzonych zadań, oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w oparciu o regulacje prawne.

Umowa z Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zawarło umowę z ZDiT w Koszalinie na mocy której nasza jednostka zajmie się kontrolą jakości wykonanych robót na inwestycjach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2018 – 2021.

Badania ugięć sprężystych nawierzchni jezdni ugięciomierzem dynamicznym FWD dla Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

W kwietniu 2018 roku kadra Pracowni Badań Terenowych wykonała na drodze powiatowej DP 1203N pomiary nośności nawierzchni jezdni przy użyciu ugięciomierza dynamicznego FWD na zlecenie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

Udział w szkoleniu „Doświadczenia z realizacji zadań ujętych w programach inwestycyjnych i modernizacyjnych dla infrastruktury drogowej”

W dniu 19-20 kwietnia 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznych wzięli udział w szkoleniu dla kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej zorganizowanym przez Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr SIiTK RP.

Wizyta przedszkolaków w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W dniu 09 kwietnia 2018 roku w naszym zakładzie przyjęliśmy zacnych gości: grupę pięciolatków z Przedszkola nr 22 w Koszalinie.

Szkolenie: Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2018 roku Ustawy o jawności życia publicznego zakres informacji, które podlegają udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej uległ znacznemu zwiększeniu.

Udział w szkoleniu z MCE w ramach doskonalenia zawodowego kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

W dniu 16 marca 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów wzięli udział w szkoleniu: Projektowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) w świetle instrukcji GDDKiA oraz praktyki wykonawczej.

Udział w szkoleniu w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

W dniach 06-07 marca 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Badań Terenowych wzięli udział w szkoleniu: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Zasady, interpretacja, stosowanie.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne w zestawie pomiarowym SRT-3 do określania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz wiertnicy jezdnej do próbek MMA

W trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pracy osób zatrudnionych w Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie podjęto działania inwestycyjne i modernizacyjne, których efektem jest zmniejszenie poziomu hałasu w zestawie pomiarowym SRT-3 służącym do badań szorstkości nawierzchni.

Zakup automatycznego ubijaka Proctor’a do Pracowni Kruszyw i Betonów

Miło nam Państwa poinformować, że nasz zakład wzbogacił się o nowe urządzenie służące do przeprowadzania testów zagęszczenia gruntów metodą Proctor’a według standardów europejskich i międzynarodowych.

Udział kadry ZLD w Koszalinie w Dziesiątym Dniu Otwartych Drzwi w Laboratorium Drogowym Wojciech Bogacki i szkoleniu MMA i nawierzchnie asfaltowe – aktualne przepisy krajowe: WT-2 2014 część I, WT-2 2016 częśc II projektowanie badań typu MMA Teoria i praktyka

W dniu 27.02.2018 przedstawicielki Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznych: Kierownik PMB Pani Karolina Wilczek i Starszy Laborant PMB Pani Martyna Winczewska, wzięły udział w Dziesiątym Dniu Otwartych Drzwi w Laboratorium Drogowym Wojciecha Bogackiego w Rzgowie k/Łodzi.

Porozumienie między ZZDW w Koszalinie Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2018 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 01.02.2018 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2018 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wprowadzenie do realizacji kolejnych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego i rozszerzenie zakresu Porozumienia zawartego w dniu 04.01.2016r. między ZZDW i ZLD dotyczącego kontroli jakości wykonanych robót na inwestycjach drogowych Pomorza Zachodniego

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 18 stycznia 2018 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie Aneks nr 4 do Porozumienia z dnia 04.01.2016r. na mocy którego obsługa laboratoryjna inwestycji na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 została poszerzona o kolejne trzy zadania dotyczące przebudowy dróg i osiem zadań dotyczących budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Umowa na badania laboratoryjne nawierzchni MMA ul. Gdańska w Koszalinie

W dniu 11 stycznia 2018 roku ZLD w Koszalinie zawarło kolejną umowę z ZDIT dotyczącą realizacji badań mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badania biegłości w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności, wymiarów kostki brukowej

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w drugiej połowie 2017 roku po raz kolejny wzięło udział w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych w celu potwierdzenia umiejętności i kompetencji personelu w wykonywaniu badań zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2017 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych.

Badania ugięć nawierzchni drogi za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w dniu 21.12.2017 roku podjęło współpracę ze Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie polegającą na wykonaniu badań technicznych dotyczących określenia nośności nawierzchni jezdni na sieci dróg powiatowych metodą ugięć sprężystych zgodnie z wytycznymi GDDKiA. 

Kalibracja i wzorcowanie urządzeń pomiarowych użytkowanych w ZLD w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w trosce o jak najwyższą jakość realizowanych dla naszych klientów usług w obszarze badań laboratoryjnych, zakończyliśmy kolejny etap wzorcowania i kalibracji naszych urządzeń pomiarowych. 

Narada podsumowująca mijający 2017 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 15 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2017 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w przyszłości. 

Służba przygotowawcza i egzamin końcowy dla pracowników samorządowych podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

Informujemy Państwa, że czworo naszych koleżanek i kolegów zakończyło trwający miesiąc listopad okres służby przygotowawczej i w dniu 08.12.2017r. przystąpiło do egzaminu dla pracowników samorządowych podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie 2017/2018

W dniu 31 października 2017 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w listopadzie i grudniu 2017 roku oraz styczniu, lutym i marcu 2018 roku. 

Seminarium Naukowo-Techniczne: Konstrukcje betonowe – ocena, badania, systemy i technologie napraw

W dniu 20 października 2017 roku w siedzibie ZLD/ZZDW w Koszalinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez naszą jednostkę we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji w Koszalinie.

Szkolenie z obsługi i wykonywania pomiarów ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni i współczynnika komfortu jazdy IRI profilografem laserowym

W związku z rozbudową bazy sprzętowej Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie o urządzenia do pomiaru ugięć i równości nawierzchni drogowych w dniu 28 września 2017 roku odbyło się szkolenie przeprowadzone przez TOROPOL – przedstawiciela firmy DYNATEST producenta przyczepki FWD i profilografu RSP. 

XVII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego „Innowacje w budownictwie drogowym”

W dniach 25÷26 września 2017 roku kadra Pracowni Mas Bitumicznych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięła udział w XVII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Koszalinie. 

Praktyki zawodowe studentów Politechniki Koszalińskiej w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W ramach zawartego w lipcu 2016 porozumienia pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie w miesiącu sierpniu 2017 gościliśmy w naszej jednostce studentów odbywających praktyki zawodowe.

Konferencja z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Sobieraja – prezentacja nowych urządzeń badawczo-diagnostycznych zakupionych przez ZZDW/ZLD

W dniu 01 sierpnia 2017 roku w siedzibie ZZDW w Koszalinie odbyła się konferencja z udziałem Wicemarszałka WZ Pana Tomasza Sobieraja, Dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej w ZZDW w Koszalinie Pana Waldemara Wejnerowskiego i Dyrektora ZLD w Koszalinie Pana Konrada Jachimowskiego. 

Wyjazd techniczny na zrealizowane i trwające budowy dróg i mostów ZZDW w Koszalinie

W dniu 06 lipca 2017 roku pracownicy Pracowni Kruszyw i Betonów oraz Pracowni Mas Bitumicznych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w wyjeździe technicznym na zakończone i trwające inwestycje realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Porozumienie dotyczące wykonania pomiarów i oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni bitumicznych na drogach ZZDW w Koszalinie – kampania diagnostyczna 2017

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe podpisało z ZZDW w Koszalinie kolejne porozumienie dotyczące współpracy obu jednostek w obszarze badań diagnostycznych nawierzchni dróg Województwa Zachodniopomorskiego.

Szkolenie dla pracowników ZDiT w Koszalinie

W dniu 12 czerwca 2017 roku gościliśmy w naszej jednostce pracowników Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. 

Szkolenia okresowe z BHP kadry inżynieryjno-technicznej oraz dla osób kierujących pracownikami w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, pracownicy naszej jednostki w dniach 20-21 kwietnia 2017 wzięli udział w szkoleniu okresowym dotyczącym tego zakresu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Koszalin Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr.

Umowa na badania laboratoryjne nawierzchni MMA ul. Gdańska w Koszalinie

W dniu 07 czerwca 2017 roku ZLD w Koszalinie zawarło kolejną umowę z ZDIT dotyczącą realizacji badań mieszanki mineralno-asfaltowej.

Licencja na oprogramowanie dla zestawu pomiarowego SRT-3

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 15.07.2014 roku uzyskaliśmy od Politechniki Warszawskiej Instytutu Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych licencję na oprogramowanie dla zestawu pomiarowego SRT-3. 

Udział kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w kursie medycznym „Pierwsza pomoc”

W dniu 7 listopada 2019 roku kadra naszej jednostki wzięła udział w zorganizowanym przez firmę SYMULMED Jarosław Kalenik kursie medycznym „Pierwsza pomoc”.

Porozumienie między ZZDW w Koszalinie – Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2019 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 18.02.2019 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2019 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Porozumienie między ZZDW w Koszalinie – Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2019 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 18.02.2019 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2019 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Konferencja: Badania Odbiorcze Nawierzchni Drogowych i Lotniskowych

Dnia 15.04.2014 roku dwóch pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie uczestniczyło w Warszawie w konferencji „Badania Odbiorcze Nawierzchni Drogowych i Lotniskowych” zorganizowanej przez Polską Inżynierię Sp. z o.o. 

PRZEDSZKOLE W LABORATORIUM ;)

Miło nam poinformować Państwa, że dnia 28.03.2014 roku gościliśmy w naszym laboratorium grupę dzieci z Przedszkola Nr 14 z ul. Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie.

System Zarządzania Jakością w ZLD w Koszalinie

W dniu 09.05.2014 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie odbyło się szkolenie kadry pracowniczej związane z wprowadzaną w naszej jednostce Księgą Zarządzania Jakością w Laboratorium. 

Jakość w ZLD w Koszalinie

W trosce o świadczenie naszym klientom usług o jak najwyższej jakości informujemy, że w kwietniu zakończyliśmy proces sprawdzenia, kalibracji, wzorcowania i certyfikacji 44 naszych maszyn i urządzeń używanych w trakcie realizacji zleconych badań laboratoryjnych. 

Szkolenie w zakresie wykonywania badań emulsji asfaltowych

W dniu 08.05.2014 roku gościliśmy w naszej jednostce Pana Damiana Baszarkiewicza – dyrektora ds. technicznych firmy INRECO Emulsja Spółka z o.o. 

PRZEDSZKOLE W LABORATORIUM 2 ;)

W dniu 23.05.2014 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego „Calineczka”. 

Seminarium Naukowo-Techniczne

W dniu 28.05.2014 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie odbyło się Seminarium Naukowo – Techniczne na temat mieszanek mineralno-asfaltowych (projektowanie, badania, wytyczne techniczne, wprowadzenie do obrotu). 

Program do projektowania i weryfikacji badań typu mieszanek mineralno-asfaltowych PREN ver. AI.1.0.4

Miło nam Państwa poinformować, że w maju uzyskaliśmy licencję na użytkowanie programu PREN ver. AI.1.0.4 stworzonego przez Biuro Inżynierskie Pana Krzysztofa Błażejowskiego i Biuro Techniczne Pani Ewy Wilk. 

Badania porównawcze zestawu SRT-3 w IBDiM w Warszawie

W dniach 03.-04.06.2014 pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w Warszawie w organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zakład Diagnostyki Nawierzchni badaniach porównawczych zestawów SRT-3 służących do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni drogowych. 

Badanie barwy oznakowania poziomego (współczynnik luminacji β)

W dniu 16.06.2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 938/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2014 roku, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie otrzymało nieodpłatnie od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie reflektometr ZRM 1021 Zehntner 450/00

Zakończenie IV kadencji Samorządu Województwa

W dniu 04 listopada 2014 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie IV kadencji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 31 października 2014 roku podpisana została, pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. 

Szkolenia kadry ZLD w Koszalinie

W ramach ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie informujemy, że w listopadzie nasza kadra uczestniczyła w następujących szkoleniach: 

Ocena okresowa pracowników ZLD w Koszalinie

Pragniemy Państwa poinformować, że w miesiącu listopadzie kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, została poddana okresowej ocenie. 

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez ZLD w Koszalinie w 2014 roku

W trosce o jakość i terminowość wykonywanych dla naszych klientów usług doposażyliśmy w 2014 roku nasze laboratorium w następujące urządzenia ułatwiające i przyśpieszające proces realizacji zlecenia:

ZLD w Koszalinie – zakład otwarty na świat

Realizując zadania zlecone nam przez naszych Klientów szukamy rozwiązań i technologii najlepszych z możliwych, aby uzyskać efekt z którego mogą być Państwo zadowoleni. Dlatego w naszej pracy wykorzystujemy doświadczenia i wiedzę nie tylko własną, ale i firm z Europy i Stanów Zjednoczonych:

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 05 stycznia 2015 roku podpisana została, pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w I kwartale 2015 roku.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2014 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych.

Kształcenie kadry ZLD w Koszalinie

W trosce o jak najlepsze wykonywanie naszych obowiązków służbowych, kadra ZLD w Koszalinie bierze cykliczny udział w różnorakich formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Badania równości podłużnej nawierzchni

Informujemy, że będący na wyposażeniu ZLD w Koszalinie planograf ciągniony typu P-3.2315 uzyskał w dniu 10.02.2015 roku pozytywne świadectwo sprawdzenia nr 340215.

Prezentacja firmy SKANSKA na temat wykorzystania granulatu z destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych

W dniu 02.03.2015 roku w siedzibie ZZDW w Koszalinie gościł Pan Przemysław Zalewski Główny Technolog firmy SKANSKA S.A. z Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Gdańsku.

VII Dzień Otwartych Drzwi w Laboratorium Drogowym Wojciech Bogacki

W dniu 03.03.2015 roku pracownicy ZLD w Koszalinie odwiedzili w Rzgowie Laboratorium Drogowe Pana Wojciecha Bogackiego.

Mieszanki niezwiązane i związane cementem – aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek

W dniach 04-06.03.2015 roku pracownicy ZLD w Koszalinie wzięli udział w szkoleniu obejmującym najnowsze wytyczne dotyczące gruntów, kruszyw i mieszanek mineralnych związanych hydraulicznie.

Prezentacja ZLD w Koszalinie na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

W dniu 09.03.2015 roku w ZZDW w Koszalinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. W porządku obrad znalazło się zapoznanie radnych WZ ze specyfiką działania Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.

Księga Zarządzania Jakością w Laboratorium

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 17.03.2015 roku wdrożyliśmy w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie Księgę Zarządzania Jakością.

Badania biegłości – wskaźnik piaskowy

Informujemy Państwa, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uczestniczyło w lutym 2015 roku w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne.

Porozumienie pomiędzy ZZDW w Koszalinie a ZLD w Koszalinie dotyczące badań w zakresie diagnostyki i sprawdzenia jakości wykonanych robót na drogach Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku

W dniu 18.03.2015 roku ZLD w Koszalinie zawarło kolejne porozumienie z ZZDW w Koszalinie dotyczące badań jakości robót na inwestycjach realizowanych na drogach i obiektach inżynierskich Województwa Zachodniopomorskiego.

Seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniu 05.05.2015 roku przedstawiciele naszego zakładu wzięli udział w Szczecinie w seminarium zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych poświęconym szeroko rozumianej kulturze bezpieczeństwa w pracy.

Egzamin kończący okres służby przygotowawczej i uroczyste ślubowanie pracowników ZLD w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 11.05.2015 roku dwóch pracowników zatrudnionych w ZLD w Koszalinie złożyło uroczyste ślubowanie w związku z zakończeniem okresu służby przygotowawczej i pozytywnym zaliczeniem egzaminu kończącego tę służbę.

Umowa o wykonanie badań laboratoryjnych INFRABUD – ZLD w Koszalinie

W dniu 12.05.2015 roku ZLD w Koszalinie podpisało umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” której przedmiotem jest wykonanie badań ugięć sprężystych nawierzchni na ulicy Słupskiej w Koszalinie.

Badanie barwy oznakowania poziomego (współczynnik luminacji β) na drogach Województwa Zachodniopomorskiego

Jak co roku we współpracy z Rejonami Dróg Wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie rozpoczęliśmy cykl wiosennych badań odnawianego oznakowania poziomego na szlakach komunikacyjnych naszego regionu.

11 Forum Samorządowe Kołobrzeg, 23-24 czerwca 2015

W dniach 23-24 czerwca 2015 roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, przedstawiciele ZLD w Koszalinie wzięli udział w 11 Forum Samorządowym.

Porozumienie z Politechniką Koszalińską dotyczące organizacji i realizacji praktyki dyplomowej studentów szkół wyższych

Miło nam Państwa poinformować, że na mocy Porozumienia zawartego 26.06.2015 roku pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie w miesiącu lipcu w naszym zakładzie odbędą się praktyki studenckie.

Umowa z Powiatem Koszalińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie dotycząca stażu osób bezrobotnych

W ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ZLD w Koszalinie zorganizowało staż dla bezrobotnych w zawodzie laborant budowlany na stanowisku rzemieślnik specjalista.

Umowa o wykonanie badań laboratoryjnych TECHNIKA BETONOWA Sp. z o. o. – ZLD w Koszalinie

W dniu 15.06.2015 roku ZLD w Koszalinie podpisało umowę z firmą Technika Betonowa Sp. z o. o. której przedmiotem jest wykonywanie badań drobnych elementów betonowych, elementów dystansowych, próbek betonowych i kruszyw.

Udział w prezentacji firmy SECUTEC Sp. z o. o. – tymczasowe i stałe systemy stalowych barier ochronnych

W dniu 07.07.2015 roku na zaproszenie kolegów i koleżanek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Koszalinie, oraz członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Oddział w Koszalinie pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w szkoleniu ze stalowych barier ochronnych.

Badania biegłości - oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości metodą piknometryczną, oznaczanie uziarnienia metodą analizy sitowej

Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uczestniczyło w czerwcu 2015 roku w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, organizowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Przegląd zestawu pomiarowego i kalibracja urządzenia SRT-3 w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie

Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych naszym Klientom usług Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zleciło IBDiM Warszawa - Zakładowi Diagnostyki Nawierzchni kalibrację i przegląd posiadanego zestawu SRT-3.

Seminarium techniczne „Innowacyjne preparaty do stabilizacji gruntów ilasto-gliniastych i wątpliwych, gruntów rodzimych, do utwardzania i wzmocnienia gruntów i odbudowy nawierzchni mineralno-bitmicznych”

W dniu 16 października 2015 roku kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięła udział w prezentacji przygotowanej przez firmę EUROPOL-CHEMICAL Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnikach k. Częstochowy. 

Wyróżnienie dla pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że dwoje naszych pracowników: Pani Barbara Gaszak – p.o. Kierownika Pracowni Mas Bitumicznych oraz Pan Mieczysław Niżyński – Zastępca Kierownika Pracowni Badań Terenowych w dniu 16 października 2015 roku zostało odznaczonych srebrnymi odznakami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Koszalinie. 

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 30 października 2015 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, podpisana została umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w listopadzie i grudniu 2015 roku. 

Współpraca z Politechniką Koszalińską w zakresie badań naukowych w ramach prac dyplomowych

W dniu 30 października 2015 roku Panowie Szymon Barcikowski i Patryk Madejczyk, studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Lądowej Politechniki Koszalińskiej przeprowadzili w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie szereg badań mieszanek mineralno-bitumicznych w ramach realizowanej pracy dyplomowej.

Umowa o wykonanie badań właściwości przeciwpoślizgowych zestawem SRT-3

Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zrealizowało podpisaną w dniu 12 czerwca 2015 roku umowę z firmą Lehmann + Partner Polska Sp. z o. o. dotyczącą wykonania badań właściwości przeciwpoślizgowych na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

Udział Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Zdobądź Dyplom PIP”

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 16 listopada 2015 roku na Gali podsumowującej konkursy i programy prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie „Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2015”, Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe zostało wyróżnione w ramach programu „Zdobądź Dyplom PIP”. 

Szkolenie – seminarium techniczne: „Innowacyjna generacja drogowych barier ochronnych, bariery betonowe w powłoce polietylenowej TSB SOFIX, charakterystyka, właściwości oraz możliwości zastosowania”

W dniu 8 grudnia 2015 roku pracownicy ZLD w Koszalinie wzięli udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej szkoleniu przygotowanym przez firmę FIEDOR bis. 

Prezentacja innowacyjnych produktów Lotos Asfalt

W dniu 11 grudnia 2015 roku przedstawiciele ZLD w Koszalinie mieli przyjemność uczestniczyć w siedzibie Lotos Asfalt w Gdańsku w prezentacji innowacyjnych produktów (WMA, HiMA): asfaltów wysokomodyfikowanych i asfaltów o obniżonej temperaturze wytwarzania i wbudowywania.

Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim ZZDW w Koszalinie a ZLD w Koszalinie dotyczące współpracy w zakresie badań laboratoryjnych

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 04 stycznia 2016 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie porozumienie na mocy którego nasza jednostka zajmie się kontrolą i sprawdzaniem jakości wykonywanych robót na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038. 

Spotkanie Wigilijne w gronie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 16 grudnia 2015 roku w Galerii Południowej Opery na Zamku w Szczecinie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne na które zostali zaproszeni również Dyrektorzy, Kierownicy i Prezesi Jednostek Organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2015 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych. 

Uroczysta narada podsumowująca rok 2015 w ZLD w Koszalinie

W dniu 30 grudnia kadra ZLD w Koszalinie wzięła udział w uroczystej naradzie podsumowującej nasze działania w mijającym 2015 roku.

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 04 stycznia 2016 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w pierwszym kwartale 2016 roku. 

Umowa pomiędzy Techniką Betonową Sp. z o. o. a ZLD w Koszalinie

Miło nam Państwa poinformować, że wzorem lat ubiegłych, nasz stały klient firma Technika Betonowa Sp. z o. o. zleciła nam obsługę laboratoryjną, polegającą na kontroli wytwarzanych drobnych elementów betonowych, kruszyw oraz próbek betonu. 

Nowy Cennik badań terenowych i laboratoryjnych dotyczący gruntów, kruszyw, betonów i mieszanek mineralno-bitumicznych na rok 2016

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym, obowiązującym w roku 2016, Cennikiem badań Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. 

Seminarium techniczne „Siatki z włókien szklanych i szklano-węglowych stosowane w zbrojeniu bitumicznej części konstrukcji drogi”

W dniu 25.02.2016r. pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowe w Koszalinie wzięli udział w radzie szkoleniowej zorganizowanej przez Zarząd Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy ZZDW w Koszalinie.

Udział pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie w kursie: „Prawo Pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian na 2016r”

Informujemy Państwa, że kadra zarządzającą Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dniu 28 stycznia 2016 roku wzięła udział w kursie przybliżającym najnowsze zmiany w Prawie Pracy.

Nagroda dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie – Certyfikat „Firma Godna Zaufania 2016”

Miło nam Państwa poinformować, że ZLD w Koszalinie, na podstawie przeprowadzonych przez firmę CBOK Sp. z o. o. badań rynkowych, zostało nagrodzone Certyfikatem „Firma Godna Zaufania 2016”. 

Kurs szkoleniowy „Badania podłoża gruntowego w robotach drogowych”

W dniach 15-16.02.2016r. pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie zatrudnieni w Pracowni Kruszyw i Betonów wzięli udział w organizowanym przez Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o. o. kursie obejmującym swym zakresem tematykę podziału i cech fizyczno-mechanicznych gruntów oraz ich badań laboratoryjnych i polowych.

Prezentacja firmy POL-TRADE Sp. z o. o. – producent systemów drogowych na bazie żywic

W dniu 01.03.2016r. część kadry ZLD w Koszalinie zainteresowana tematyką epoksydowych zapraw do nawierzchni kamiennych, żywic przeznaczonych do zabezpieczenia nawierzchni asfaltowych i betonowych, mas naprawczych przeznaczonych do elementów betonowych i ekologicznych nawierzchni wodoprzepuszczalnych wzięła udział w prezentacji produktów firmy POL-TRADE Sp. z o. o.

Szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

W dniu 26.02.2016r. pracownicy ZLD w Koszalinie z Pracowni Kruszyw i Betonów oraz Badań Terenowych, wykonujący w ramach obowiązków służbowych pomiary i badania laboratoryjne w pasie drogi, wzięli udział w szkoleniu dającym upoważnienie do kierowania ruchem drogowym.

Udział w szkoleniu „Laboratoryjne badania polowe – teoria i praktyka”

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy ZLD w Koszalinie w dniu 07.03.2016r. wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez LABORATORIUM DROGOWE Wojciecha Bogackiego. 

Porozumienie między Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2016 roku

Miło nam Państwa poinformować, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie podpisał z ZLD w Koszalinie porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2016 roku przebudowach dróg oraz inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Kalibracja planografu ciągnionego typu P3 będącego na wyposażeniu ZLD w Koszalinie

Jak co roku, dbając o aktualne świadectwa sprawdzenia i dopuszczenia do badań równości nawierzchni planografem ciągnionym, urządzenie będące na wyposażeniu ZLD w Koszalinie przeszło odpowiednią kontrolę i serwis w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym OMEGA w Gdańsku. 

Urządzenie do badania wskaźnika zagęszczenia gruntu

Realizując plan zakupów inwestycyjnych ZLD w Koszalinie na rok 2016, Pracownia Badań Kruszyw i Betonów wzbogaciła się o nowy cylinder wciskany wraz z ubijakiem i dodatkowym ostrzem tnącym do badania gęstości objętościowej gruntu.

Umowa między Zarządem Dróg Miejskich a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie dotycząca wykonywania badań laboratoryjnych na zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2016-2019

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 24.06.2016 roku w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie parafowana została umowa na wykonanie przez ZLD w Koszalinie kontrolnych badań laboratoryjnych na inwestycjach realizowanych w ramach WPF Miasta Koszalina w roku bieżącym i kolejnych latach do roku 2019. 

Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w ZLD w Koszalinie – wilgotność optymalna i gęstość maksymalna szkieletu gruntowego

Informujemy Państwa, że nasze laboratorium w maju wzięło udział w badaniu biegłości którego celem było porównanie prawidłowości wykonywania badań gruntu w zakresie badania wilgotności optymalnej (wopt) oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρds).

Porozumienie zawarte między Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie o współpracy w zakresie sprawdzania jakości wykonanych robót w okresie udzielonych gwarancji na drogi i obiekty inżynierskie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007 - 2013

W dniu 24.06.2016r. ZZDW i ZLD w Koszalinie uczyniły kolejny krok zmierzający do wspólnego celu jakim jest efektywne i racjonalne zarządzanie drogami Województwa Zachodniopomorskiego.

Seminarium techniczne: „Materiały do napraw nawierzchni drogowych (ubytków, pęknięć) – PATCHSYSTEM, PROSEALING, oraz materiały do wykonywania nawierzchni, szczególnie dla ścieżek rowerowych – masa asfaltowa COLORPATCH”

W dniu 21 lipca zainteresowani pracownicy ZLD w Koszalinie wzięli udział w seminarium technicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w dniu 6 lipca 2016r. zawarte zostało Porozumienie o współpracy między Politechniką Koszalińską i jednostkami Województwa Zachodniopomorskiego – ZZDW  w Koszalinie i ZLD w Koszalinie. 

Badania biegłości w zakresie oznaczania składu ziarnowego metodą przesiewania oraz zawartości pyłów

W trosce o zapewnienie potencjalnym klientom usług o najwyższym standardzie, ZLD w Koszalinie wzięło udział w kolejnym cyklu badań międzylaboratoryjnych sprawdzając jakość realizowanych zadań w zakresie określenia składu ziarnowego kruszywa. 

Kalibracja przyczepki do badań właściwości przeciwpoślizgowych

W dniu 19.09.2016 roku pracownicy Pracowni Badań Terenowych ZLD w Koszalinie uczestniczyli w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie w badaniach porównawczych i kalibracyjnych zestawu SRT-3 służącemu do określania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. 

XVI Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 22÷23.IX.2016 roku w Koszalinie odbyła się konferencja Naukowo-Techniczna w ramach XVI Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego o wiodącej tematyce „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. 

Badania biegłości wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w dniu 20 maja 2016r. na zaproszenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcji Laboratoriów Budowlanych wzięło udział w porównaniach laboratoryjnych w zakresie badań właściwości mieszanki betonowej oraz betonu.

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie zimowym 2016

W dniu 25 października 2016 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w czwartym kwartale 2016 roku. 

Szkolenie kadry ZLD w Koszalinie w zakresie zachowania bezpieczeństwa pożarowego

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w dniu 10 listopada 2016 roku gościliśmy w naszym zakładzie Technika Pożarnictwa Pana mgr Piotra Kwapisza, który przybliżył nam zagadnienia związane z zasadami i obowiązkami wynikającymi z wprowadzonej w laboratorium instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Wzorcowanie wag w celu sprawdzenia spójności wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług badań laboratoryjnych wykonywanych w naszym zakładzie, zgodnie z wewnętrznym kalendarzem wzorcowań, kalibracji i legalizacji sprzętu ZLD w Koszalinie wynikającym z wdrożonej Księgi Zarządzania Jakością, przeprowadziliśmy w miesiącach wrzesień, październik, listopad, sprawdzenie wskazań pomiarów wag znajdujących się na wyposażeniu Pracowni Kruszyw i Betonów oraz Pracowni Mas Bitumicznych, używanych do określania masy kontrolowanych materiałów.

Okresowa ocena pracowników Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w wyniku przeprowadzonej w listopadzie 2016 roku okresowej oceny pracowników, wszyscy członkowie kadry ZLD w Koszalinie uzyskali wynik pozytywny. 

Szkolenie Laboratoryjne badania polowe – teoria i praktyka

W dniu 09 grudnia 2016 roku kolejni pracownicy Pracowni Badań Terenowych ZLD w Koszalinie, Pan Krzysztof Karepin i Pan Jacek Błaszczyk, wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki. 

Egzamin kończący służbę przygotowawczą urzędnika samorządowego w ZLD w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w dniu 12 grudnia 2016 roku nasz kolega Pan Krzysztof Karepin, Starszy Laborant w Pracowni Badań Terenowych, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kończący służbę przygotowawczą dla pracowników samorządowych. 

Wzorcowanie urządzeń (siła ściskająca) i czujników mechanicznych zegarowych (długość) oraz czujników cyfrowych elektrycznych (długość) w ZLD w Koszalinie w 2016 roku

Informujemy Państwa, że w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku, dziewięć naszych urządzeń (6 pras, koleinomierz, 2 VSS-y do badania wskaźnika nośności) oraz jedenaście czujników mechanicznych i elektrycznych poddanych zostało procedurze wzorcowania.

Wzorcowanie termometrów i urządzeń do pomiaru temperatury oraz czujników PT100 w koleinomierzu

W trosce o jak najwyższą jakość badań wykonywanych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie, przeprowadziliśmy w listopadzie i grudniu szereg wzorcowań używanych w naszym zakładzie mierników temperatury.

Seminarium techniczne dotyczące technologii budowy dróg z zastosowaniem preparatu STABIBUD

W dniu 14 grudnia 2016 roku pracownicy Pracowni Kruszyw i Betonów wzięli udział w Przysieku k/Torunia w seminarium przygotowanym przez Spółkę EUROPOL CHEMICAL, poświęconemu stosowaniu chemicznego, jonowymiennego, odpornego na absorpcję kapilarną wody, preparatu STABIBUD. 

Narada podsumowująca mijający 2016 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 20 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się w celu omówienia i analizy sukcesów oraz porażek w mijającym 2016 roku działalności. 

Umowa między ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie dotycząca prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 02 stycznia 2017 roku pomiędzy ZZDW i ZLD w Koszalinie, wzorem lat ubiegłych, podpisana została kolejna umowa na organizację i prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w pierwszym kwartale 2017 roku. 

Nowy Cennik badań terenowych i laboratoryjnych dotyczący gruntów, kruszyw, betonów i mieszanek mineralno-bitumicznych na rok 2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym, obowiązującym w roku 2017, Cennikiem badań Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie. 

Rozszerzenie współpracy między Województwem Zachodniopomorskim ZZDW w Koszalinie a ZLD w Koszalinie realizowanej na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 04.01.2016r. dotyczącego współpracy w zakresie badań laboratoryjnych

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 02 stycznia 2017 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie Aneks do Porozumienia na mocy którego kontrola i sprawdzanie jakości wykonywanych robót na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 została poszerzona o kolejne zadania. 

Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2016 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych. 

Porozumienie między ZZDW w Koszalinie – Wydział Dróg, Wydział Mostów, RDW, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2017 roku

Miło nam Państwa poinformować, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie podpisał z ZLD w Koszalinie porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2017 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Szkolenie: Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA

W dniach 27-28 marca 2017 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, reprezentujący Pracownię Kruszyw i Betonów, wzięli udział w Poznaniu w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.

Wsparcie studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach realizacji Porozumienia o współpracy między Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, ZZDW w Koszalinie i ZLD w Koszalinie

ZLD w Koszalinie udostępniło wyniki badań próbek nawierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych, równości podłużnej planogarfem oraz luminacji oznakowania poziomego z trzech zrealizowanych w ostatnich latach zadań przebudów dróg Województwa Zachodniopomorskiego.

Szkolenie: Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych

W dniach 13-14 marca 2017 roku pracownicy Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów. 

Kalibracja i legalizacja lekkiej płyty dynamicznej, planografu ciągnionego oraz manometru do kontroli ciśnienia w oponie pomiarowej w zestawie SRT-3

Informujemy Państwa, że w toku przygotowań do badań laboratoryjnych w roku 2017, nasz zakład dokonał kalibracji i legalizacji będących na wyposażeniu ZLD w Koszalinie urządzeń: lekkiej płyty dynamicznej HMP-LFG, planogarfu typu P3 nr 2315 oraz manometru do opon pojazdów mechanicznych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – zasady, interpretacja, stosowanie

W dniach 7-8 marca 2017 roku pracownicy Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie uczestniczyli w Gdańsku w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.

Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez ZZDW w Koszalinie, a ZLD w Koszalinie w zakresie diagnostyki i sprawdzenia jakości robót na drogach przebudowywanych i rozbudowywanych w ramach programu INTERREG V

W dniu 10.03.2017 roku w Koszalinie nasza jednostka zawarła porozumienie z WZ ZZDW w Koszalinie na mocy którego będziemy kontrolować jakość wykonanych robót drogowych na drodze wojewódzkiej nr 120 na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez miejscowość Wełtyń”.

Szkolenie pracowników ZLD w Koszalinie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W trosce o bezpieczeństwo osób zatrudnionych w naszym zakładzie, a także naszych klientów odwiedzających laboratorium, kadra ZLD w Koszalinie w dniu 17 marca 2017 roku wzięła udział w szkoleniu, którego celem było przypomnienie zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia.

Szkolenie: Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych, nowe metody

W dniach 03-04 kwietnia 2017 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, reprezentujący Pracownię Mas Bitumicznych, wzięli udział w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.

Kolejne rozszerzenie współpracy w ramach Porozumienia zawartego w dniu 04.01.2016r. obejmującego kontrolę jakości wykonanych robót na inwestycjach drogowych realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 04.01.2016r. na mocy którego obsługa laboratoryjna inwestycji na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 została poszerzona o kolejne cztery zadania.

Reflektometr ZR 6014 do oceny jakości drogowego oznakowania poziomego

Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe wzbogaciło się o profesjonalne urządzenie pomiarowe firmy ZEHNTNER do badania widzialności nocnej RL oraz widzialności dziennej Qd zgodnie z normą PN-EN 1436+A1:2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg.

Udział w XXIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego w Kielcach

Miło nam Państwa poinformować, że przedstawiciele kadry ZLD w Koszalinie byli gośćmi w dniach 9-10 maja, na Targach Autostrada-Polska 2017 w Kielcach. 

Przedsezonowe pomiary porównawcze zestawów SRT-3

W dniach 23-24 maja 2017r. ekipa pomiarowa ZLD w Koszalinie obsługująca przyczepkę do badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni wzięła udział w miejscowości Cedry Wielkie w pomiarach kalibracyjno-porównawczych, warsztatach roboczych i konsultacjach zorganizowanych przez Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe w Gdańsku GDDKiA.

Wizyta w INRECO Emulsja Spółka z o. o.

W dniu 26 maja pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego gościli w wytwórni emulsji asfaltowych oraz asfaltów modyfikowanych w firmie INRECO Emulsja Sp. z o. o. w Marcelinie. 

XXII Piknik Techniczny

W dniach 26-28 maj 2017 roku w miejscowości Łazy odbył się już XXII Piknik Techniczny organizowany przez koszaliński Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 303222
Deklaracja dostępności