Pracownia Mas Bitumicznych

 Pracownia Mas Bitumicznych zajmuje się takimi badaniami, jak:

- badanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
- badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
- gęstość,
- gęstość objętościowa,
- wolna przestrzeń,
- wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy,
- koleinowanie,
- opracowanie receptur dla klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie receptury klienta na podstawie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie receptury klienta na podstawie gotowego wyrobu,
- badanie sczepności międzywarstwowej wg Leutnera,
- wytrzymałość mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie - odporność na działanie wody i mrozu.
- badania emulsji asfaltowej,
- badania asfaltu.

Pracownia Kruszyw i Betonów

Pracownia Kruszyw i Betonów swoim zakresem obejmuje następujące badania:

- badanie kruszyw stabilizowanych cementem (gruntocementy, podsypki cementowo-piaskowe),
- badanie podbudów z chudego betonu,
- badanie betonów towarowych,
- wstępne badania typu dla obrzeży, krawężników i kostek brukowych,
- wstępne badania typu elementów murowych (bloczki fundamentowe),
- projektowanie recept (podsypki cementowo-piaskowe, grunty stabilizowane cementem, chudy beton,
  betony towarowe, mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne),
- badanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych,
- badanie przydatności kruszyw do produkcji betonów,
- badanie przydatności kruszyw do podbudów stabilizowanych mechanicznie,
- badanie przydatności kruszyw do budowy nasypów, warstw odsączających i odcinających,
- badanie zagęszczenia gruntów metodą Proctora:
      a) metodą cylindra,
      b) metodą piasku kalibrowanego,
      c) metodą objętościomierza wodnego.

Pracownia Badań Terenowych

 W pracowni badań terenowych wykonywane są następujące badania i pomiary:

- badania zagęszczenia gruntów po robotach ziemnych:
     a) badania lekką sondą dynamiczną,
     b) badania płytą dynamiczną.
- badania nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie płytą VSS
- pomiary równości podłużnej nawierzchni planografem,
- pomiary właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni zestawem pomiarowym SRT-3,
- badania ugięć sprężystych nawierzchni belką Benkelmana,
- odwierty konstrukcji nawierzchni,
- odwierty gruntów wraz z rozpoznaniem makroskopowym rodzaju i głębokości zalegania,
- odwierty próbek mieszanki mineralno-bitumicznej,
- badanie odblaskowości oznakowania poziomego (pomiar współczynnika luminacji ß).

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 270251
Deklaracja dostępnoœci