Umowa na badania laboratoryjne nawierzchni MMA ul. Gdańska w Koszalinie

W dniu 11 stycznia 2018 roku ZLD w Koszalinie zawarło kolejną umowę z ZDIT dotyczącą realizacji badań mieszanki mineralno-asfaltowej.
Przedmiotem kontroli będą warstwy ścieralne, wiążące i podbudowy z ul. Gdańskiej w Koszalinie w zakresie ich zagęszczenia, wolnej przestrzeni, składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza. Dodatkowo z odwierconych próbek zostaną wykonane badania odporności na deformacje trwałe. Kontrola dotyczy sprawdzenia jakości wykonanego przez realizatora robót programu naprawczego po ujawnionych nieprawidłowościach. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258643
Deklaracja dostępnoœci