Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku 2019

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ...D.234.2.2019KJ                                                                                       Data:10.06.2019r.

 

Ogłoszenie

o możliwości sprzedaży/darowizny

zużytych składników majątku ruchomego

Województwa Zachodniopomorskiego

wykorzystywanych przez

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie

  

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, działając zgodnie
z § 2 ust. 11 Wytycznych w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w ZLD w Koszalinie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 20.08.2013 roku na podstawie Uchwały Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.09.2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego oraz art. 18 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 512) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego – informuje, że posiada zużyte składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do zagospodarowania poprzez sprzedaż lub darowiznę.

 Wyszczególnione w wykazie przedmioty można oglądać w godzinach 700 – 1500 w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, pokój nr 1.

 Dodatkowych informacji udziela:

 Konrad Jachimowski – 604 111 167

 Wiesław Hołub – 600 450 105

 Zainteresowanych nabyciem składnika majątku ruchomego prosimy o składanie ofert
z wyszczególnieniem nazwy środka trwałego i oferowanej ceny pisemnie w siedzibie ZLD
w Koszalinie lub drogą elektroniczną na adres
biuro@zld.koszalin.pl

 Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, ZLD w Koszalinie przeprowadzi w formie elektronicznej aukcję między jednostką i zainteresowanymi.

 Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zawarta zostanie umowa sprzedaży składnika majątku ruchomego.

 Jednostki wymienione w § 4 ust. 8 Uchwały Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, instytucje filmowe, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej
i związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, zainteresowane nabyciem w formie darowizny wymienionych w wykazie składników majątku ruchomego, jeżeli będą one przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych, mogą składać pisemne wnioski do Dyrektora Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie zawierające:

  1.    Nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego;
  2.    Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  3.    Wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  4.    Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
  5.    Oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w termin i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym;
  6.    Odpis statutu.

 Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty wpływu. Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 14:00 w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, lub przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, albo faksem pod numer 94 340-48-56.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

   

wniosek do pobrania

 

                                                                                      Koszalin, dnia 10.06.2019 r.

 

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

 

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

szt.

Cena brutto [zł]

Pomieszczenie

Rok produkcji

Rodzaj składnika zbędny/zużyty

Decyzja o sposobie zagospodarowania

Komórka

odpowiedzialna

487 - 1/11

Monitor Liama 20” LCD numer seryjny e2003ws-b1 odłączony od zestawu nr ewidencyjny 487-1/11

1

40,00

Pokój 5

2008

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PKB

487 - 1/17

Monitor Belinea numer seryjny AA1117370515AA0401030 odłączony od zestawu nr ewidencyjny 487-1/17

1

40,00

Pokój 8

2010

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PMB

487 - 2/8

Drukarka HP Laser JET 1005 

1

30,00

Pokój 8

2008

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PMB

801 - 1/53

Dystrybutor wody WDS 90

1

40,00

Korytarz

2010

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

801 - 4/2/2

Termometr laboratoryjny szklany

1

20,00

Pokój 5

2010

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PKB

801 - 4/2/4

Termometr laboratoryjny szklany

1

20,00

Pokój 13

2016

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PMB

809 - 1/5

Odkurzacz  2010.5 E02E bordowy

1

20,00

Pokój 9

2005

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

809 - 3/1/2

Krzesło PROO

1

5,00

Pokój 1

2004

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

809 - 3/7

Krzesło obrotowe Janusz

1

5,00

Pokój 8

2004

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

809 - 3/9/1

Krzesło obrotowe

1

5,00

Pokój 7

2004

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PBT

809 - 6/5

Drabina aluminiowa 3-stopniowa

1

10,00

Prysznic

2004

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

   
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258566
Deklaracja dostępnoœci