Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku

Ogłoszenie o możliwości sprzedaży/darowizny zużytych składników majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystywanych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie ... D.234.1.2018KJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Data:24.01.2018r.  

Ogłoszenie
o możliwości sprzedaży/darowizny
zużytych składników majątku ruchomego
Województwa Zachodniopomorskiego
wykorzystywanych przez
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie

Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, działając zgodnie z § 2 ust. 11 Wytycznych w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w ZLD w Koszalinie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 20.08.2013 roku na podstawie Uchwały Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.09.2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego oraz art. 18 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego – informuje, że posiada zużyte składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem do zagospodarowania poprzez sprzedaż lub darowiznę. 

Wyszczególnione w wykazie przedmioty można oglądać w godzinach 700 – 1500 w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, pokój nr 1. 

Dodatkowych informacji udziela: 
Konrad Jachimowski – 604 111 167 
Wiesław Hołub – 600 450 105

Zainteresowanych nabyciem składnika majątku ruchomego prosimy o składanie ofert z wyszczególnieniem nazwy środka trwałego i oferowanej ceny pisemnie w siedzibie ZLD w Koszalinie lub drogą elektroniczną na adres biuro@zld.koszalin.pl 

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, ZLD w Koszalinie przeprowadzi w formie elektronicznej aukcję między jednostką i zainteresowanymi. 

Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zawarta zostanie umowa sprzedaży składnika majątku ruchomego. 

Jednostki wymienione w § 4 ust. 8 Uchwały Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego, tj. zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, instytucje filmowe, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, zainteresowane nabyciem w formie darowizny wymienionych w wykazie składników majątku ruchomego, jeżeli będą one przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych, mogą składać pisemne wnioski do Dyrektora Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie zawierające: 

1.      Nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego;

2.      Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

3.      Wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

4.      Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

5.      Oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym;

6.      Odpis statutu. 

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty wpływu. Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 14:00 w siedzibie Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, lub przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, albo faksem pod numer 94 340-48-56.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.


wniosek do pobrania

  

 

 Koszalin, dnia 24.01.2018 r. 

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego
do sprzedaży, darowizny lub likwidacji
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

szt.

Cena brutto [zł]

Pomieszczenie

Rok produkcji

Rodzaj składnika zbędny/zużyty

Decyzja o sposobie zagospodarowania

Komórka

odpowiedzialna

491 - 2/10

Drukarka laserowa  BROTHER  HL 4040 CN

1

100,00

Pokój 5

2011

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PKB

660 - 1/2

Waga przenośna SAW 10A

1

500,00

Warsztat

2009

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PBT

801 - 4/2/1

Termometr laboratoryjny szklany

1

20,00

Pokój 13

2011

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PMB

801 - 5/14

Miernik drogi LD-1

1

10,00

Warsztat

2004

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PBT

801 - 5/15

Kółko pomiarowe

1

20,00

Warsztat

2004

Zużyty – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PBT

808 - 1/2

Kuchenka mikrofalowa

1

20,00

Pokój sprzątaczek

1996

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

A

808 - 6/4

Drabina

1

10,00

Warsztat

2004

Zużyty – zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia.

Sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie, darowizna.

PBT

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258571
Deklaracja dostępnoœci